podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Účtovné štandardy - program Helios Orange

Modul Účtovné štandardy slúži na konverziu účtovnej uzávierky z jedného účtovného štandardu do iného. Umožňuje previesť účtovné dáta do výstupov vo forme predpísaných finančných výkazov štandardov IFRS (IAS) alebo zásad US GAAP, prípadne iných národných štandardov.

Legislatívny rámec

 • Podľa zákona o účtovníctve účtovné jednotky, ktoré sú obchodné spoločnosti a ktoré sú emitentom cenných papierov registrovaných na regulovanom trhu cenných papierov v členských štátoch EÚ (a teda aj v SR), použijú na účtovanie a zostavenie účtovnej uzávierky Medzinárodné účtovné štandardy upravené právom Európskych spoločenstiev alebo (až na drobné výnimky) IFRS.

Daňové hľadisko

 • Z hľadiska zákona o dani z príjmov ani pre vyššie uvedené spoločnosti nie je možné použiť na zistenie základu na výpočet dane z príjmov IFRS a musia postupovať ako iné organizácie podliehajúce povinnosti vedenia (podvojného) účtovníctva na zistenie základu na výpočet dane z príjmov podľa slovenského účtovníctva, podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania.

Konverzia z IFRS do slovenského účtovníctva (SÚ)

 • Účtovanie sa vedie podľa štandardov IFRS v účtovnom module.
 • V module Účtovné štandardy je realizovaná konverzia do SÚ.
 • Účtovné zápisy, ktoré sa nelíšia (faktúry, platby, atď.), sa prevezmú bez zmeny.
 • Prevzatie sa uskutočňuje automaticky bez duplicitného obstarávania.
 • Pri zápisoch, kde k rozdielom dochádza, sú zápisy podľa IFRS stornované a zaúčtované podľa SÚ.
 • K dispozícii sú denník a hlavná kniha podľa IFRS aj SÚ vrátane rozdielov medzi nimi.

Konverzia zo SÚ do IFRS alebo US GAAP

 • Pre dcérske firmy zahraničných spoločností sa účtuje podľa SÚ.
 • V module Účtovné štandardy sa realizuje konverzia do IFRS alebo US GAAP.
 • Účtovné zápisy, ktoré sa nelíšia (faktúry, platby, atď.), sa prevezmú bezo zmeny.
 • Pri zápisoch, kde k rozdielom dochádza, sú zápisy podľa SÚ stornované a zaúčtované podľa IFRS alebo US GAAP.
 • Pri zápisoch, kde k rozdielom dochádza, sú zápisy podľa IFRS (US GAAP) stornované a zaúčtované podľa SÚ.
 • K dispozícii sú denník a hlavná kniha podľa IFRS aj SÚ vrátane rozdielov medzi nimi.

Účtovný rozvrh štandardu

 • Účtovný rozvrh špecifický pre konkrétny druh štandardu (IFRS, US GAAP).
 • Možnosť použitia vlastného účtovného rozvrhu.
 • Možnosť konverzie na úrovni účtovných rozvrhov.

Prepočet účtovnej uzávierky do cudzej meny

 • Možnosť prepočtu účtovnej uzávierky podľa príslušného štandardu do cudzej meny.
 • Na prepočet sa využívajú bežné, priemerné a historické kurzy.

Účtovné odpisy podľa príslušného účtovného štandardu

 • Možnosť prenosu odpisov majetku podľa príslušného účtovného štandardu.

Prehľadné zobrazenie účtovných zápisov spojených s konverziou účtovnej uzávierky

 • Jednotlivé účtovné zápisy (operácie štandardizácie), súvisiace s konverziou účtovnej uzávierky, sa realizujú na úrovni Vstupného účtovného rozvrhu štandardu a za jednotlivé čísla konkrétneho druhu štandardu. Podľa týchto parametrov je možné uskutočnené konverzné zápisy evidovať a triediť.

Účtovná uzávierka

 • Akékoľvek účtovné zápisy uskutočnené v module Účtovné štandardy sú na konci účtovného obdobia, obdobne ako v module Ekonomika, uzatvorené a automaticky prevedené do nasledujúceho obdobia vo forme počiatočných zostatkov na konkrétnych účtoch. Tým sa zabezpečuje nadväznosť a konzistencia konverzných zápisov za jednotlivé účtovné obdobia.

Vyhodnotenie konvertovanej účtovnej uzávierky pomocou preddefinovaných výkazov a zostáv

 • Na vyhodnotenie konvertovanej uzávierky je možné využiť funkciu Generátor zostáv štandardu alebo nástroje Výkazy štandardov s preddefinovanými vzorovými zostavami účtovnej uzávierky pre IFRS a US GAAP vrátane distribučných tlačových formulárov. Tieto výkazy možno jednoducho prispôsobiť špecifikám účtovnej jednotky podľa hľadísk vypovedacej schopnosti a významnosti.

Diskonty

 • Diskontovanie dlhodobých pohľadávok a záväzkov vychádza z požiadavky medzinárodných účtovných štandardov.
 • Diskontovanie znamená prepočet hodnoty pohľadávky (záväzku) splatnej v budúcnosti na súčasnú hodnotu.
 • Zmena hodnoty pohľadávky sa účtuje do účtovného denníka (operácie štandardizácie) v Účtovných štandardoch.

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.